Email icon - 40 pxFacebook icon - 40 pxTwitter Icon - 40pxInstagram icon - 40 pxPinterest icon 40 px